• 17.01.2021

Венелин Терзиев

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България
Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе, България
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България vkterziev@gmail.com

Маруся Любчева

Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас, България milyubcheff@gmail.com

Катя Михайлова

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) – София, България katiamihail@gmail.com

 

Резюме: Настоящата разработка се опитва да направи кратък анализ на новата „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г“ и да се опита да намери отговор на новите предизвикателства пред образователната система. Търсенето и намирането на точни правилни решения в тази посока, изисква не само специфични умения и компетенции, а също така достатъчно натрупан опит, информация и знания в тази посока. Това предизвикателство не може и не трябва да бъде действие само на едно лице, а на група от учени, изследователи и политици с достатъчно висока експертиза, което да предположи начертаването на обективен и точен план за действие.

Ключови думи: икономика, промени, висшето образование, адекватни реформи. Област: Социални, стопански и правни науки

 

НАЛЕЖАЩА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ - PDF fileВъведете коментар