Проект № 2.2.1.73194.264
“Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013

  Проект № 2.2.1.73194.264 “Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013 стартира на  01.09. 2013 и е с  продължителност 24 месеца.  Проектът е на стойност  412 669,60 евро. В него участват четири партньорски организации от 3 черноморски държави.

  • Бенефициент е Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас;
  • Партньор 1 - Морски университет в гр. Констанца,  Румъния;
  • Партньор 2 - Национален морски университет в гр. Одеса, Украйна;  
  • Партньор 3 - Черноморски институт в гр. Бургас

  Основната  цел на проекта е: Съвместна работа и взаимно  сътрудничество с оглед  по-устойчиво икономическо и социално развитие на регионите  на Черноморския басейн.

  Специфичните цели на  проекта са:

  1.  Колективно  справяне с общите предизвикателства, свързани с опазването на околната среда и сътрудничество при осъществяване на  контрол и превенция  на Черноморския басейн от нефтени разливи;
  2.  Разработване на модели за съвместни действия при провеждане на  научни изследвания, информационни и образователни партньорства в областта на оценката и управлението  на технологичните и екологични рискове. 
  3.  Създаване на info risk point  - центрове в трите университети за управление и оценка на риска, с цел предотвратяване на екологични и технологични катастрофи в Черноморския басейн

  Целевите групи, към които е насочен проекта са:

  • Трите университета- в Румъния, Украйна и България, техните студенти и академичния състав;
  • Местните и регионали публични администрации;
  • Управлението на пристанищата,  както и Черноморските пристанищни власти;
  • НПО-тата, активни в областта на Черно море и устойчивото развитие.

  В изпълнението на проекта са заложени  5 основни групи  дейности, релевантни към  общата и специфични цели.

  1-  ва група от дейности:  Създаване на обща методология  за анализ и оценка на екологичния и технологичен риск и ефективни превантивни мерки в Черноморския басейн.

  2- ра  група от дейности:  Разработване на  програма за  придобиване на професионална квалификация по „Управление и оценка на риска за предотвратяване на екологичния и технологичен риск в Черноморския басейн”, създадена за 3-те партньорски университета,  като  по линия на устойчивост на дейностите по проекта се предвижда на по- късен етап тя да прерастне в съвместна магистърска програма

  3 - та група от дейности: Създаване на Междууниверситетски център и мрежа за управление и оценка на риска за предотвратяване на екологичния и технологичен риск в Черно море;

  4 - та група от дейности:  Визуализация на проекта. Тя ще се реализира чрез засилена рекламна кампания относно целите на ОП „Черноморски басейн” 2007-2013 и в частност на проекта,  чрез публикации в медиите, рекламни брошури, листовки, издаване на методология, на сборници от семинарите и т.н.

  5 - та  група от дейности: Управление и координация на проекта

   Крайните бенефициенти са:

  • изследователски и образователни институции, работещи за  опазване на околната среда и по екологична оценка и управление на риска, с цел  предотвратяване на екологични катастрофи в Черноморския басейн;
  • институциите  за аварийни ситуации и  другите органи, участващи в разработването на планове за превенция  на бедствия в Черно море
  • пристанищната администрация и  управителните й органи;
  • НПО,  активни в опазването на околната среда ; 
  • гражданското общество.

  В хода на изпълнение на задачите  на проекта ще бъде разработен специален софтуер за превенция на риска в Черно море. Предвидено е за работа със софтуера да бъдат обучени 90 представители от местни и регионални публични администрации,  пристанищната управа и черноморските крайбрежни органи от трите държави, участнички в проекта.

  В Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се обособи  модерна зала с 11 нови  компютъра, LCD панел и конферентна връзка, в която ще се проведе обучение на общо 21  студента от специалисти от трите университета (по линия на следдипломна квалификация). 7 от студентите ще са Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

  При всеки от партньорите ще бъде обособенаи оборудвана  риск-инфо-точка, която има за цел да предостави възможност за интерактивно обучение и размяна на информация по въпросите на управлението и оценката на екологичния и технологичния риск в Черно море, посредством интерактивна връзка  между партньорите  по проекта .