• 20.01.2020


УС на СНЦ „Черномoрски институт“, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Фердинандова №5, ет. 5., ст. 507,  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 23 Февруари 2020 г. (неделя) от 17.00 часа, което ще се проведе в гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон №14, етаж 1,  заседателна зала, при следния дневен ред и проекти на решения:
1. Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за 2019 г.;
Проект на решение: Общото събрание одобрява и приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за изтеклата календарна година -2019 г.
2. Промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението
Проект на решение:
Общото събрание одобрява промяната на седалището и адреса на управление на Сдружението от  гр. Бургас, ул. Фердинандова №5, ет. 5., ст. 507  на гр. Бургас, ул. Митрополит Симеон №14
3.  Освобождаване и избор на членове на УС
Проект на решение: Общото събрание освобождава и приема нови членове на УС - според постъпилите заявления за освобождаване и предложените за избор на нови членове
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС;
Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС - за дейността им за изтеклата календарна година – 2019 г., 
5. Приемане на основни насоки и програми за дейността на Сдружението, по предложение на УС
Проект на решение: Общото събрание приема Основни насоки и програма за дейността на Сдружението за 2020-2021 г. 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Сдружението. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на Сдружението безплатно. Свикването на общото събрание се извършва чрез публикуване на поканата в интернет – страницата /сайта/ на Сдружението и поставянето и на видни места във входовете на блоковете, в които Сдружението извършва дейността си.
При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Милен Димитров

20.01.2020 Въведете коментар