• 29.10.2020

 

Една дискусия за Черноморския, Балтийския и Средиземноморския региони, c акценти върху състоянието на междудържавните отношения, прилагането на международните норми, преодоляване на политическите предизвикателства и рискове, обезпечаване на енергийна сигурност, реализиране на макрорегионално сътрудничествo и политика на сближаване Интересът към тaзи огромна част от територията на ЕС нараства непрекснато. Макар да имат различна история и характеристики и да са изправени пред различни предизвикателства – териториални, икономически, социални, екологични, морските региони, гранични за ЕС, се нуждаят от специфични решения. Европейското териториално сътрудничество надхвърля националните граници и развива потенциала на различните територии. Морската свързаност в ЕС ще определи не само успеха на синята икономика в отделните морски страни, тя ще допринесе за съхраняване и ефективно използване на морските ресурси, ускоряване на синия растеж и устойчивото развитие, както и изследователско сътрудничество. Това е политика, базирана на нови подходи и концепции за ролята на ЕС в новата обстановка, свързана с очакванията на милиони европейски граждани.
Черноморският, Балтийският и Средиземноморският региони се нуждаят от политика на признаване териториалното разнообразие в Европа, гъвкавост и синергии между различните равнища на управление.

Целта на дискусията

Да акцентира върху състоянието на междудържавните отношения, прилагането на международните норми и възможностите за реализиране на сътрудничество за преодоляване на политическите предизвикателства и рискове, които рефлектират върху икономическото и социално развитие;

Да потърси практическите стъпки в решаването на съществуващи конфликти, намаляване на ескалацията на напрежение и повишаване на сигурността чрез прилагане на стратегически партньорства на макрорегионално равнище, вкл. за обезпечаване на енергийна сигурност;

Да подкрепи усилията за съхраняване и ефективно използване на морските ресурси чрез прилагането на интегриран мениджмънт на морската екосистема, който гарантира ускоряване на синия растеж и устойчивото развитие чрез сътрудничеството в изследователската зона, което води до смекчаване на последиците от климатичните промени и повишава екологичната сигурност.

 

Вижте програмата (pdf фаил)

Вижте резолюция (pdf файл)

Прессъобщение (pdf файл)

 Въведете коментар